Educational Vision

Hướng đến giá trị "thực học"

Tôn trọng sự khác biệt

Hòa hợp với thiên nhiên Bảo vệ môi trường

Giúp các bé tiếp cận và sử dụng Tiếng Anh tự nhiên như một sinh ngữ hơn là một ngoại ngữ

Phương pháp giáo dục tiên tiến

Giáo viên đóng vai trò như Người Hướng Dẫn - Đồng Hành

we aim for

children's fully development

You want to experience the unique learning method of the Gold Center ?

Let us take care of your child !